Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för företaget JourFoto Sveriges tjänster inom fotografering, försäljning av fotografier och fotografirelaterade produkter.

Vid försäljning till konsument tillämpar vi de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, i övrigt enligt avtal. Dessa villkor ingår i det avtal du som kund (Kunden) godkänner och tecknar med oss som leverantör av tjänster och produkter. Kunden förutsätts ha tagit del av dessa villkor vid tecknande av avtal.

JourFoto Sverige är en momsregistrerad bifirma till företaget Sense Event.

Leveransvillkor

Leverans sker via post eller digital överföring beroende på storleken på beställningen och varans natur. Frakt är kostnadsfri för Kunden. Leverans av färdigt digitalt material sker normalt inom 14-30 dagar efter utförd fotografering. Vid stor arbetsbelastning eller vid ovanligt stora leveranser kan tiden komma att förlängas.

Det kan finnas extrema tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, till exempel då Sense Events leverantör eller externa samarbetspartner inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot oss. Sense Event förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från Kunden gällande leveransförseningar eller utebliven leverans.

Priser och betalning

Våra priser framgår på vår webbsajt jourfoto.se och anges inklusive mervärdesskatt om inte annat skrivits ut. Andra priser kan förekomma vid kampanjer eller enligt separat skrivet avtal. Vi tar inte ut någon fakturaavgift eller andra pålagor. Dock kan fakturaavgift eller andra avgifter tillkomma vid betalning med någon av våra samarbetspartners för online-betalningar. Detta regleras då av betalväxelns egna villkor.
Faktura skickas ut direkt efter genomfört uppdrag och förfaller till betalning 14 dagar från utskriftsdatum. För det fall Kunden är i dröjsmål med betalningen utgår påminnelseavgift enligt lag. För det fall ärendet måste lämnas vidare till inkasso utgår inkassoavgift enligt lag. Betalar inte kunden i rätt tid har JourFoto Sverige/Sense Event rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag samt i tillämpliga fall att innehålla leverans eller del därav. För att betala mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den eventuella kreditprövning som genomförs vid beställningen. Faktura kan komma att överlåtas till tredje part.

Avbokning

JourFoto Sverige/Sense Event tar inte ut någon bokningsavgift av Kunden. Däremot tas en avbokningsavgift på som lägst 1.500 kr inkl moms ut för att täcka merkostnader i samband med avbokning. Sker avbokning sent, kortare än två (2) kalenderdygn före avtalad fotografering, faktureras 50% av totalsumman (eller lägst 1500 kr). Sker avbokning kortare än ett (1) kalenderdygn före avtalad fotografering faktureras 100% av totalsumman (eller lägst 1500 kr).
Skälet till avbokningsavgifterna är att kompensera kostnader som uppstått för förberedelser, resor, andra kunder som inte kunnat boka den upptagna tiden och liknande olägenheter.

Ombokning

Ombokning av avtalad fotograferingstid kan göras utan extra kostnad fram till 7 dagar innan fotograferingstillfället. Därefter tas en avgift ut på 25% av totalbeloppet för att täcka merkostnader i samband med ombokningen.

Ångerrätt

Eftersom varan har producerats, tillverkats och/eller väsentligt ändrats efter konsumentens särskilda önskemål och fått en tydlig personlig prägel, tillämpar vi inte ångerrätt. (Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59))

Reklamationer

Om varan levererats på ett skadat medium eller är tekniskt felaktig (digitala fotografier som inte kan läsas digitalt, fysiska tryckta fotografier som drabbats av materialfel etc) skall produkten inom 3 dagar efter leverans returneras till JourFoto Sverige/Sense Event. Detta ska dock ske efter att Kunden först kontaktat oss via e-post eller telefon. Kunden ska aldrig skicka in en reklamation utan att först haft en kontakt med oss i ärendet. Returkostnad betalas av kunden. Återbetalning av pengar görs aldrig vid reklamation av digitala bilder. Reklamationen kompenseras med ny leverans av de beställda bilderna på ett fungerande medium.

Fotografen förbehåller sig sin konstnärliga frihet och godkänner ej reklamationer baserat på tycke och smak vad det gäller, men ej begränsat till, bildstil, vinklar, utsnitt, färgskala, urval etc, om inte resultatet markant skiljer sig från det av Kunden skriftligen formulerade uppdraget.

Nöjd kund-garanti

Vi vill ha nöjda kunder. Är du som kund av någon anledning missnöjd med vårt arbete vill vi inom rimliga gränser fortsätta jobba tills du blir nöjd. Därför erbjuder vi denna Nöjd kund-garanti. Skulle vi av någon anledning inte kunna leverera det önskade resultatet trots upprepade försök, erbjuder vi en proportionerlig del av pengarna tillbaka. Skadestånd eller ersättning för externa kostnader utgår ej och Kunden godkänner i samband med avtalsskrivning att sådana krav inte kan riktas mot uppdragstagaren. Nöjd kund-garantin ska åberopas skriftligen via e-post och aktiveras efter att vi skriftligen godkänt begäran.

Digitala filer

Genom att köpa en digital kopia av ett fotografi (”Fotografiet”) erhåller Kunden av fotografen (upphovsrättsmannen) en global, royalty-fri, icke-exklusiv, evig (för skyddstiden för ensamrätten enligt vad som följer av lag) licens att för personligt bruk framställa och sprida exemplar av Fotografiet eller på annat sätt göra det tillgängligt för allmänheten (”Fri användningsrätt”).

Licensen ger inte Kunden rätt att på något sätt använda Fotografiet i kommersiell verksamhet eller på annat sätt mot ekonomisk ersättning om inte detta skriftligt avtalats. Skulle sådan användning ske utan avtal, upphör licensen att gälla direkt och automatiskt. Ersättningskrav kommer också ställas mot Kunden om sådan otillbörlig användning kommer oss till känna.

Kunden får inte bearbeta (redigera, retuschera, förändra) Fotografiet och framställa och sprida sådana bearbetade exemplar eller på annat sätt göra dessa tillgängliga för allmänheten. Detta på grund av att fotografens namn inte ska kopplas samman med fotografier bearbetade av någon annan, bearbetningar fotografen inte står bakom.

Om Kunden är en företagskund (momsregistrerad näringsverksamhet) erhåller Kunden skriftligen en licens enligt ovan att även använda Fotografiet i kommersiella sammanhang. Kunden får fritt använda Fotografiet i sin verksamhet utan tidsbegränsning eller geografisk begränsning. Fotografiet får dock ej överlåtas eller säljas till tredje part för användning i annan verksamhet än den Kunden själv bedriver.

Fotografiet tillhandahålls i befintligt skick, utan några som helst garantier utöver vad som i övrigt framgår av användarvillkoren. Vare sig JourFoto Sverige/Sense Event eller fotografen är ansvariga för kvalitén på fysiska exemplar som av Kunden framställs genom tryck eller utskrift av den digitala kopian av fotografiet.

Vi publicering av Fotografiet i tryckt eller annan form (t ex. på Internet) ska fotografens namn, om det är känt, eller vårt företags namn alltid uppges (Foto: JourFoto Sverige).

Personuppgifter

I samband med din bokning av våra tjänster godkänner du att vi under obestämd tid lagrar och använder dina personuppgifter så som namn, adress och personnummer för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi lagrar bland annat dina beställda bilder tillsammans med dina personuppgifter.

Sense Event kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

Enligt GDPR har du rätt att få ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort, om inte annat avtalats.